Các đề thi mẫu của bằng DILF, DELF và DALF

Các đề thi mẫu của bằng DELF Tous Publics

Tại đây, bạn có thể tham khảo tuyển tập các đề thi của bằng DELF Tous Publics. Đi theo đường dẫn dưới đây, bạn có thể khám phá và tải về rất nhiều đề thi của bằng DELF Tous Publics được phân loại theo trình độ:


Các đề thi mẫu của bằng DALF

Tại đây, bạn có thể tham khảo tuyển tập các đề thi của bằng DALF. Đi theo đường dẫn dưới đây, bạn có thể khám phá và tải về rất nhiều đề thi của bằng DALF được phân loại theo trình độ:

Các đề thi mẫu của bằng DELF Prim

Tại đây, bạn có thể tham khảo tuyển tập các đề thi của bằng DELF Prim. Đi theo đường dẫn dưới đây, bạn có thể khám phá và tải về rất nhiều đề thi của bằng DELF Prim được phân loại theo trình độ:

Các đề thi mẫu của bằng DELF Junior

Tại đây, bạn có thể tham khảo tuyển tập các đề thi của bằng DELF Junior. Đi theo đường dẫn dưới đây, bạn có thể khám phá và tải về rất nhiều đề thi của bằng DELF Junior được phân loại theo trình độ:

Các đề thi mẫu của bằng DELF scolaire

Tại đây, bạn có thể tham khảo tuyển tập các đề thi của bằng DELF Scolaire. Đi theo đường dẫn dưới đây, bạn có thể khám phá và tải về rất nhiều đề thi của bằng DELF Scolaire được phân loại theo trình độ:

Các đề thi mẫu của bằng DELF Pro

Tại đây, bạn có thể tham khảo tuyển tập các đề thi của bằng DELF Pro. Đi theo đường dẫn dưới đây, bạn có thể khám phá và tải về rất nhiều đề thi của bằng DELF Pro được phân loại theo trình độ:

Các đề thi mẫu của bằng DILF

Tại đây, bạn có thể tham khảo tuyển tập các đề thi của bằng DILF. Đi theo đường dẫn dưới đây, bạn có thể khám phá và tải về rất nhiều đề thi của bằng DILF được phân loại theo trình độ:​

​Đề thi mẫu bằng DILF

​​