Sách luyện thi DELF và DALF

Sách luyện thi DELF Tout Public

Đối với mỗi cấp độ DELF Tout Public, chúng tôi cung cấp tuyển chọn sách phù hợp để chuẩn bị cho các kỳ thi DELF Tout Public. Bằng cách nhấp vào các liên kết bên dưới, bạn có thể khám phá tuyển tập các hướng dẫn chuẩn bị DELF Tout Public cho mỗi cấp độ:

Sách luyện thi DALF

Đối với mỗi cấp độ DALF, chúng tôi cung cấp tuyển chọn sách phù hợp để chuẩn bị cho các kỳ thi DALF. Bằng cách nhấp vào các liên kết bên dưới, bạn có thể khám phá tuyển tập các hướng dẫn chuẩn bị DALF cho mỗi cấp độ:

Sách luyện thi DALF C1

Sách luyện thi DALF C2

Sách luyện thi DELF Junior và Scolaire

Đối với mỗi cấp độ DELF Junior và Scolaire, chúng tôi cung cấp tuyển chọn sách phù hợp để chuẩn bị cho các kỳ thi DELF Junior và Scolaire. Bằng cách nhấp vào các liên kết bên dưới, bạn có thể khám phá tuyển tập các hướng dẫn chuẩn bị DELF Junior và Scolaire cho mỗi cấp độ: