Thi viết DELF A2

Giới thiệu về thi viết DELF A2

Production écrite DELF A2

Phần thi viết DELF A2 diễn ra trong 45 phút và được chấm 25 điểm. Phần thi gồm hai bài:


- bài thi thứ nhất được gọi như bài viết sáng tạo. Thí sinh sẽ phải miêu tả một sự kiện và/hoặc những kinh nghiệm của bản thân với tối thiểu 60 từ.


- bài thứ 2 là bài viết tương tác. Tiếp theo một tin nhắn, thí sinh sẽ phải viết để mời, cám ơn, xin lỗi, đề nghị, khen ngợi, vv… với tối thiểu 60 từ.


​​​

Bài thi thứ nhất của thi viết DELF A2

Bài đầu tiên của thi viết DELF A2 được tính 13 điểm trên tổng 25 điểm của toàn phần thi viết DELF A2. Ở đây thí sinh phải thực hiện một bài viết sáng tạo tối thiểu 60 từ. Thường thì đề bài sẽ yêu cầu thí sinh kể một sự kiện như một lễ hội truyền thống và/hoặc miêu tả một kinh nghiệm bản thân như kể về kì nghỉ. Hầu hết đề bài sẽ yêu cầu thí sinh miêu tả một sự kiện và/hoặc những kinh nghiệm bản thân trong quá khứ. Nếu như ở trình độ A1, thí sinh phải chia các động từ ở thì hiện tại thì với trình độ A2 thí sinh phải chia các động từ ở thì quá khứ kép. Ngoài ra,đề bài cũng sẽ yêu cầu thí sinh đưa ra các cảm tưởng.

Sau đây là một ví dụ về đề bài cho bài thi đầu tiên của phần thi viết DELF A2 dành cho mọi đối tượng (DELF A2 Tout Public):

Vous participez à un forum en français sur internet sur le thème des fêtes de famille. Vous racontez comment se passent les fêtes de famille chez vous et vous donnez vos impressions sur ce thème.


60 mots minimum


= Bạn tham gia vào một nhóm tiếng Pháp trên Internet về chủ đề các lễ hội gia đình. Bạn hãy kể những lễ hội gia đình của bạn diễn ra như thế nào và bạn hãy đưa ra những cảm tưởng của mình về chủ đề này. (Tối thiểu 60 từ)

Trong các kỳ thi DELF, những hướng dẫn chỉ được đưa ra bằng tiếng Pháp. Bản dịch này như là một gợi ý. 


Sau đây là một ví dụ về đề bài cho bài thi đầu tiên của phần thi viết DELF A2 dành cho thanh thiếu niên (DELF A2 Junior et scolaire):

Vous êtes parti(e) en vacances pendant une semaine. Vous écrivez à un(e) ami(e) francophone pour lui raconter vos vacances. Vous lui expliquez où vous êtes allé(e), avec qui et ce que vous avez fait. Vous donnez vos impressions sur vos vacances.

60 mots minimum


= Bạn đi nghỉ trong một tuần. Bạn viết cho một người bạn biết nói tiếng pháp để kể về kì nghỉ của mình. Bạn sẽ kể bạn đã ở đâu, với ai và bạn đã làm gì. Bạn hãy nêu ra những cảm tưởng về kì nghỉ này. (Tối thiểu 60 từ)

Trong các kỳ thi DELF, những hướng dẫn chỉ được đưa ra bằng tiếng Pháp. Bản dịch này như là một gợi ý. 


Với bài thứ nhất của thi viết DELF A2, có 6 tiêu chí chấm thi:

1) Respect de la consigne = Tôn trọng hướng dẫn (1 điểm):

- Peut mettre en adéquation sa production avec la situation proposée. = Có sự tương quan đồng nhất giữa bài viết và tình huống đề ra.
- Peut respecter la consigne de longueur minimale indiquée.* = Có tôn trọng hướng dẫn về độ dài và số từ tối thiểu được chỉ ra.*

*Si la production fait 53 mots ou moins, on attribuera 0 point sur 0,5 au critère de longueur. = Nếu bài viết có 53 từ hoặc ít hơn thì ta sẽ cho 0/0.5 điểm về phần tiêu chí độ dài.

2) Capacité à raconter et à décrire = Khả năng kể và miêu tả (4 điểm):

- Peut décrire de manière simple des aspects quotidiens de son environnement (gens, choses, lieux) et des événements, des activités passées, des expériences personnelles. = Có thể miêu tả một cách đơn giản những khía cạnh hàng ngày về môi trường xung quanh (như con người, sự vật, địa điểm) và các sự kiện, các hoạt động trong quá khứ, những kinh nghiệm bản thân.

3) Capacité à donner ses impressions = Khả năng diễn đạt cảm tưởng (2 điểm):

- Peut communiquer sommairement ses impressions, expliquer pourquoi une chose plaît ou déplaît. = Có thể đưa ra những cảm tưởng một cách đơn giản và có thể giải thích tại sao một sự việc lại làm hài lòng hoặc không hài lòng.

4) Lexique / orthographe lexicale = Từ vựng / chính tả từ vựng (2 điểm):

- Peut utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions relatifs à la situation proposée. = Có thể sử dụng vốn từ cơ bản và cách diễn đạt tương ứng với tình huống nêu ra.
- Peut écrire avec une relative exactitude phonétique mais pas forcément orthographique. = Có thể viết chính xác ngữ âm nhưng không tránh khỏi lỗi sai chính tả từ vựng.

5) Morphosyntaxe / orthographe grammaticale = Cú pháp học / chính tả ngữ pháp (2,5 điểm):

- Peut utiliser des structures et des formes grammaticales simples relatives à la situation donnée mais commet encore systématiquement des erreurs élémentaires. = = Có thể sử dụng các cấu trúc và cách thức ngữ pháp đơn giản tương ứng với tình huống nêu ra nhưng vẫn còn những lối sai cơ bản.

6) Cohérence et cohésion = Mạch lạc và kết hợp (1,5 điểm):

- Peut produire un texte simple et cohérent. = Có thể viết một bài viết đơn giản và mạch lạc.
- Peut relier des énoncés avec les articulations les plus fréquentes. = Có thể liên kết các câu với những từ nối hay dùng nhất.

Bài thứ hai của thi viết DELF A2

Bài thứ hai của thi viết DELF A2 được tính 12 điểm trên tổng 25 điểm của toàn phần thi viết DELF A2. Tiếp theo một tin nhắn, thí sinh sẽ phải viết để mời, cám ơn, xin lỗi, đề nghị, hỏi, thông báo, khen ngợi, vv…

Sau đây là một ví dụ về đề bài cho bài thi thứ hai của phần thi viết DELF A2 dành cho mọi đối tượng (DELF A2 Tout Public):

Vous avez reçu ce faire-part de mariage.


Ingrid et Julien
vous invitent à leur mariage
samedi 25 juin à 11 h 00 à la mairie de Neuilly.

Après la cérémonie, un repas sera offert
au restaurant Le Petit Coq.


Vous envoyez un courriel à vos amis pour les féliciter de leur mariage. Vous acceptez leur invitation et vous dites avec qui vous viendrez. Vous posez quelques questions sur l’organisation.

60 mots minimum


Trong các kỳ thi DELF, những hướng dẫn chỉ được đưa ra bằng tiếng Pháp. Bản dịch dưới đây như là một gợi ý:

Bạn nhận được thiệp mời đám cưới:


Ingrid và Julien
trân trọng mời bạn đến dự đám cưới
vào thứ Bảy ngày 25 tháng 6 lúc 11h00 tại tòa thị chính Neuilly

Sau lễ cưới, mời bạn ăn tiệc
tại nhà hàng Le Petit Coq.

Bạn gửi một bức thư cho hai người bạn để chúc mừng đám cưới của họ. Bạn chấp nhận lời mời và bạn nói bạn sẽ đến dự với ai. Bạn đặt ra một vài câu hỏi về việc tổ chức đám cưới.


Tối thiểu 60 từ


Sau đây là một ví dụ về đề bài cho bài thi thứ hai của phần thi viết DELF A2 dành cho thanh thiếu niên (DELF A2 Junior et scolaire):

Vous avez reçu ce courriel de votre amie Sarah.

De : sarah2587@mel.fr
Objet : Invitation

Salut !
Comment ça va ?
Tu veux venir avec moi demain soir au concert du chanteur M ? Il me reste une place.
Réponds-moi vite !
Sarah

Vous répondez à Sarah. Vous ne pouvez pas accepter son invitation. Vous vous excusez et vous lui expliquez pourquoi vous ne pouvez pas venir. Vous lui proposez une autre sortie.


60 mots minimum


Trong các kỳ thi DELF, những hướng dẫn chỉ được đưa ra bằng tiếng Pháp. Bản dịch dưới đây như là một gợi ý:

Bạn đã nhận một bức thư của bạn gái Sarah.

Từ : sarah2587@mel.fr
Mục đích : Thư mời

Xin chào!
Bạn có khỏe không?
Bạn có muốn đi xem buổi hòa nhạc của ca sĩ M với mình vào tối mai không ? Mình còn một vé.
Trả lời mình nhanh nhé!
Sarah

Bạn trả lời Sarah. Bạn không thể chấp nhận lời mời. Bạn xin lỗi và giải thích vì sao bạn không thể đi được. Bạn hẹn bạn của mình một buổi đi chơi khác.


Tối thiểu 60 từVới bài thứ hai của thi viết DELF A2, có 6 tiêu chí chấm thi:

1) Respect de la consigne = Tôn trọng hướng dẫn (1 điểm):

- Peut mettre en adéquation sa production avec la situation proposée. = Có sự tương quan đồng nhất giữa bài viết và tình huống đề ra.
- Peut respecter la consigne de longueur minimale indiquée.* = Có tôn trọng hướng dẫn về độ dài và số từ tối thiểu được chỉ ra.*

*Si la production fait 53 mots ou moins, on attribuera 0 point sur 0,5 au critère de longueur. = Nếu bài viết có 53 từ hoặc ít hơn thì ta sẽ cho 0/0.5 điểm về phần tiêu chí độ dài.

2) Correction sociolinguistique = Chấm điểm về ngôn ngữ học (1 điểm):

- Peut utiliser les registres de langue en adéquation avec le destinataire et le contexte. = Có thể chọn một hình thức xưng hộ phù hợp với người nhận thư và bối cảnh.
- Peut utiliser les formes courantes de l’accueil et de la prise de congé. = Có thể sử dụng những hình thức thông thường về chào hỏi và tạm biệt.

3) Capacité à interagir = Khả năng phản xạ (4 điểm):

- Peut écrire une lettre personnelle simple pour exprimer remerciements, excuses, propositions, etc. = Có thể việt một bức thư cá nhân đơn giản để diễn đạt : cám ơn, xin lỗi, đề nghị, vv…

4) Lexique / orthographe lexicale = Từ vựng / chính tả từ vựng (2 điểm):

- Peut utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions relatifs à la situation proposée. = Có thể sử dụng vốn từ cơ bản và cách diễn đạt tương ứng với tình huống nêu ra.
- Peut écrire avec une relative exactitude phonétique mais pas forcément orthographique. = Có thể viết chính xác ngữ âm nhưng không tránh khỏi lỗi sai chính tả từ vựng.

5) Morphosyntaxe / orthographe grammaticale = Cú pháp học / chính tả ngữ pháp (2,5 điểm):

- Peut utiliser des structures et des formes grammaticales simples relatives à la situation donnée mais commet encore systématiquement des erreurs élémentaires. = Có thể sử dụng các cấu trúc và cách thức ngữ pháp đơn giản tương ứng với tình huống nêu ra nhưng vẫn còn những lối sai cơ bản.

6) Cohérence et cohésion = Mạch lạc và kết hợp (1,5 điểm):

- Peut produire un texte simple et cohérent. = Có thể viết một bài viết đơn giản và mạch lạc.
- Peut relier des énoncés avec les articulations les plus fréquentes. = Có thể liên kết các câu với những từ nối hay dùng nhất.

Những thông tin cơ bản về thi viết DELF A2

Để hiểu rõ hơn về thi viết DELF A2 và để có thêm các gợi ý về các đề thi viết DELF A2, mời các bạn xem và tìm hiểu các ví dụ về đề thi DELF A2 dưới đây:

- các ví dụ đề thi DELF A2 scolaire et Junior

- các ví dụ đề thi DELF A2 Tous Publics

Mời các bạn xem thang điểm chấm thi viết DELF A2 phiên bản mới nhất. Chúng tôi khuyên các bạn nên nghiên cứu kĩ thang điểm chấm thi này vì bài thi của các bạn sẽ được đánh giá và chấm dựa theo thang điểm đó. Nếu các bạn nắm vững được các tiêu chí đánh giá cũng như bài thi đáp ứng được chính xác các tiêu chí đó, các bạn sẽ đạt được điểm tối đa.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về ​sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DELF A2 Tout Public.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DELF A2 Junior và scolaire.