Đề thi mẫu của bằng DILF

​​Đề cương các đề thi mẫu của bằng DILF

Dưới đây, chúng tôi mang tới cho bạn một đề thi đầy đủ trong DILF.

- Phần thi nghe trong DILF bao gồm 4 bài tập. Dưới đây, trong phần “ Tải về đề thi mẫu của DILF”, bạn sẽ thấy bốn bài tập này cùng với 4 bài nghe đi kèm.

- Phần thi đọc hiểu trong DILF bao gồm 5 bài tập. Bài tập đầu tiên sẽ đi kèm với một bài ghi âm.

- Phần thi nói trong DILF sẽ được chia thành hai phần: phần phỏng vấn với giám khảo và phần bài tập tình huống. Dưới đây, bạn sẽ thấy các mẫu câu hỏi có thể được sử dụng trong phần phỏng vấn với giám khảo trong các văn bản có tên “ hướng dẫn dành cho thí sinh” và “ hướng dẫn dành cho giám khảo”. Phần thi nói thứ hai bao gồm 4 bài tập:

  • Bài tập 1 : hỏi và báo giá    
  • Bài tập 2: giới thiệu người và địa điểm    
  • Bài tập 3: trình bày một nhu cầu , xin gặp ai đó hoặc hỏi xin lời khuyên
  • Bài tập 4: miêu tả các vấn đề về sức khỏe

- Phần thi viết trong DILF bao gồm 4 bài tập.


Tải về các đề thi mẫu của bằng DILF

Phần thi Nghe trong DILF:

- Đề thi mẫu bằng DILF – Nghe – bài tập 1

- Đề thi mẫu bằng DILF – Nghe – ghi âm 1

- Đề thi mẫu bằng DILF – Nghe – bài tập 2

- Đề thi mẫu bằng DILF – Nghe – ghi âm 2

- Đề thi mẫu bằng DILF – Nghe – bài tập 3

- Đề thi mẫu bằng DILF – Nghe – ghi âm 3

- Đề thi mẫu bằng DILF – Nghe – bài tập 4

- Đề thi mẫu bằng DILF – Nghe – ghi âm 4

Phần thi Đọc trong DILF:

Đề thi mẫu bằng DILF – Đọc – bài tập 1

Đề thi mẫu bằng DILF – Đọc – ghi âm 1

Đề thi mẫu bằng DILF – Đọc – bài tập 2

Đề thi mẫu bằng DILF – Đọc – bài tập 3

Đề thi mẫu bằng DILF – Đọc – bài tập 4

Đề thi mẫu bằng DILF – Đọc – bài tập 5

Đáp án các file ghi âm trong bài thi Nghe và Đọc và DILF:

- Đề thi mẫu bằng DILF – đáp án – nghe  – đọc

Phần thi Nói trong DILF:

Đề thi mẫu bằng DILF – Nói – hướng dẫn dành cho thí sinh

Đề thi mẫu bằng DILF – Nói – hướng dẫn dành cho giám khảo

Đề thi mẫu bằng DILF – Nói – bài tập 1: hỏi và đưa giá sản phẩm

Đề thi mẫu bằng DILF – Nói – bài tập 2: giới thiệu người và địa điểm

Đề thi mẫu bằng DILF – Nói – bài tập 3: trình bày một nhu cầu , xin gặp ai đó hoặc hỏi xin lời khuyên

Đề thi mẫu bằng DILF – Nói – bài tập 4 : miêu tả các vấn đề về sức khỏe

Phần thi Viết trong DILF:

Đề thi mẫu bằng DILF – Viết – bài tập 1

Đề thi mẫu bằng DILF – Viết – bài tập 2

Đề thi mẫu bằng DILF – Viết – bài tập 3

Đề thi mẫu bằng DILF – Viết – bài tập 4

​Các đề thi mẫu DILF tải về bên trên là tài sản của CIEP (Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm Quốc tế). Đây là những tài liệu DILF duy nhất được cung cấp cho công chúng và được phép phổ biến. Tất cả các đề thi khác được bảo mật tuyệt đối trước, trong và sau các kỳ thi. Những ai phổ biến các đề thi bảo mật có thể chịu hình phạt dân sự và hình sự.

​​​