Các đề thi mẫu của bằng DALF

Trên trang web này, bạn có thể tải về các đề thi mẫu của hai cấp độ trong DALF. Như vậy, bạn có thể khám phá các đề thi của DALF C1 và DALF C2.​


Tải về các đề thi mẫu của bằng DALF

Để có các đề thi mẫu của bằng DALF, theo trình độ mà bạn mong muốn, bạn có thể tham khảo các đường dẫn dưới đây:
Đề thi mẫu bằng DALF C1

Đề thi mẫu bằng DALF C2

​​​