Các đề thi mẫu của bằng DELF A1 Scolaire

Đề cương các đề thi mẫu của bằng DELF A1 scolaire

Exemple de sujet DELF A1 scolaire
Dưới đây, chúng tôi giới thiệu tới các bạn hai đề thi đầy đủ của bằng DELF A1 scolaire. Mặc dù đề thi số một hơi cũ nhưng vẫn có các điểm tương đồng theo đúng mẫu đề thi hiện hành của bằng DELF A1 scolaire. Trên thực tế, hình thức, nội dung bài thi và các thang chấm điểm vẫn tương tự nhau. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ngày nay phần thi Viết chỉ có một bài viết trong khoảng 40 - 50 từ, khác với những gì bạn thấy trong đề thi số 1 DELF A1 scolaire để tải về dưới đây, trong đó đối với bài viết thứ hai của phần thi viết yêu cầu hai bài viết khoảng 20 từ mỗi bài. Bạn có thể nhận thấy ra mẫu đề bài viết thứ hai mới trong bài thi viết DELF A1 scolaire khi tham khảo mẫu đề thi số 2 dưới đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã cải thiện phần trình bày của đề thi: bố cục bài thi và phần giới thiệu đề thi đã được cải thiện. Nhờ vậy, các bài thi trông « đẹp » hơn, thoáng hơn và đặt biệt là thú vị hơn với các tranh vẽ minh họa so với đề thi DELF A1 scolaire đầu tiên. Bạn sẽ nhận thấy điều này khi so sánh với mẫu đề thi số 2 mới hơn.​


Đề thi mẫu số 1 của bằng DELF A1 scolaire

Văn bản định dạng PDF dưới đây là đề thi mẫu của bằng DELF A1 scolaire. Đề thi bao gồm:

  • các phần thi tập trung: nghe hiểu, đọc hiểu và viết (trang 1 đến 10)
  • các quy định dành cho thí sinh trong bài thi nói (trang 11)
  • phần đáp án và thang điểm cho phần thi nghe hiểu và đọc hiểu (trang 12 đến 16)
  • barem điểm cho phần thi viết (trang 16)
  • các quy định dành cho giám khảo và các văn bản sử dụng trong phần thi nói (trang 17 đến 20)
  • barem điểm cho phần thi nói (trang 21)
  • kịch bản phần thi nghe hiểu (trang 22 và 23)

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF A1 scolaire

Dưới đây, bạn sẽ thấy 4 bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF A1 scolaire - bài nghe 1 - nghe hiểu

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF A1  scolaire - bài nghe 2 - nghe hiểu

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF A1 scolaire - bài nghe 3 - nghe hiểu

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF A1 scolaire - bài nghe 4 - nghe hiểu

Đề thi mẫu số 2 của bằng DELF A1 scolaire

Mẫu đề thi số hai A1 scolaire mới hơn so với đề thi đã được giới thiệu ở bên trên. Mặc dù mỗi đề thi là duy nhất, nhưng nó cũng cho bạn một hình dung rõ về loại hình bài thi mà bạn sẽ trải qua trong kỳ thi. Bên dưới, bạn có thể tham khảo và tải về tất cả các tài liệu liên quan đến bài thi mẫu này:

- Đề thi mẫu số 2 bằng DELF A1 scolaire - tài liệu dành cho thí sinh: Các bài thi tập thể (bài thi nghe hiểu, bài thi đọc hiểu và bài thi viết luận)

- Đề thi mẫu số 2 bằng DELF A1 scolaire - tài liệu dành cho giám khảo: Đáp án và barem điểm các bài thi tập thể (bài thi nghe hiểu, bài thi đọc hiểu và bài thi viết luận)

- Đề thi mẫu số 2 bằng A1 scolaire - tài liệu dành cho giám thị: kịch bản bài thi nghe hiểu

- Đề thi mẫu số 2 bằng A1 scolaire - tài liệu dành cho thí sinh: chỉ dẫn cho phần thi cá nhân (bài thi nói)

- ​Đề thi mẫu số 2 bằng A1 scolaire - tài liệu dành cho giám khảo: các đề thi của phần thi cá nhân (bài thi nói)

Dưới đây, bạn sẽ thấy tài liệu nghe của phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu số 2 bằng DELF A1 scolaire - bài nghe

Bổ sung thêm, bạn có thể thấy bên dưới là thang điểm đánh giá kỹ năng viết và nói của DELF A1 scolaire. Chúng tôi khuyên bạn nghiên cứu các thang điểm này vì bạn sẽ được đánh giá và cho điểm dựa trên đó. Như vậy, nếu bạn nắm rõ các tiêu chí đánh giá và bạn đáp ứng đủ các tiêu chí này, bạn sẽ nhận được điểm tối đa.

Thang điểm đánh giá kỹ năng viết DELF A1 scolaire

​​Thang điểm đánh giá kỹ năng nói DELF A1 scolaire


Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết của chúng tôi về bài thi viết DELF A1.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết và các đoạn phim của chúng tôi về bài thi nói DELF A1.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DELF A1 scolaire.

Các đề thi mẫu DELF A1 scolaire tải về bên trên là tài sản của CIEP (Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm Quốc tế). Đây là những tài liệu DELF A1 scolaire duy nhất được cung cấp cho công chúng và được phép phổ biến. Tất cả các đề thi khác được bảo mật tuyệt đối trước, trong và sau các kỳ thi. Những ai phổ biến các đề thi bảo mật có thể chịu hình phạt dân sự và hình sự.
​​​​