Các đề thi mẫu của bằng DELF A1 Tous Publics

Đề cương các đề thi mẫu của bằng DELF A1 Tous Publics

Exemples de sujets DELF A1 Tous Publics
Dưới đây, chúng tôi giới thiệu với các bạn 4 đề thi mẫu đầy đủ của bằng DELF A1 Tous Publics. Mặc dù ba đề thi đầu hơi cũ nhưng nói chung chúng vẫn theo đúng mẫu đề thi hiện hành của bằng DELF A1 Tous Publics. Nội dung bài thi và các thang chấm điểm vẫn theo đúng mẫu các bài thi hiện hành. Duy chỉ có cách trình bày là đã thay đổi và trở nên đẹp hơn. Như vậy, các đề thi mới hơn bao giờ cũng được bố trí "đẹp hơn", và dễ nhìn hơn ba đề thi đầu DELF A1 dành cho mọi đối tượng, nhất là về mặt hình ảnh. Các bạn sẽ nhận thấy điều này khi xem ví dụ đề thi thứ tư, là đề thi mới nhất.


Đề thi mẫu 1 của bằng DELF A1 Tous Publics

Văn bản định dạng PDF dưới đây là đề thi mẫu số 1 của bằng DELF A1 Tous Publics. Đề thi bao gồm:

 • các phần thi tập trung: nghe hiểu, đọc hiểu và viết (trang 1 đến 9)
 • các quy định dành cho thí sinh trong bài thi nói (trang 10)
 • phần đáp án và thang điểm cho phần thi nghe hiểu và đọc hiểu (trang 11 đến 15)
 • barem điểm cho phần thi viết (trang 16)
 • các quy định dành cho giám khảo và các văn bản sử dụng trong phần thi nói (trang 17 đến 20)
 • barem điểm cho phần thi nói (trang 21)
 • nội dung các bài thi nghe của phần thi nghe hiểu (trang 22 và 23)

Đề thi mẫu 1 bằng DELF A1 Tous Publics

Dưới đây, bạn sẽ thấy 4 bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu 1 bằng DELF A1 Tous Publics - bài nghe 1 - Nghe hiểu

Đề thi mẫu 1 bằng DELF A1 Tous Publics - bài nghe 2 - Nghe hiểu

Đề thi mẫu 1 bằng DELF A1 Tous Publics - bài nghe 3 - Nghe hiểu​

Đề thi mẫu 1 bằng DELF A1 Tous Publics - bài nghe 4 - Nghe hiểu

Đề thi mẫu 2 của bằng DELF A1 Tous Publics

Văn bản định dạng PDF dưới đây là đề thi mẫu số 2 của bằng DELF A1 Tous Publics. Đề thi bao gồm:

 • các phần thi tập trung: nghe hiểu, đọc hiểu và viết ( trang 1 đến 8)
 • các quy định dành cho thí sinh trong bài thi nói (trang 9)
 • các quy định dành cho giám khảo và các văn bản sử dụng trong phần thi nói (trang 10 đến 18)
 • barem điểm cho phần thi nói (trang 19)
 • phần đáp án và thang điểm cho phần thi nghe hiểu và đọc hiểu (trang 20 đến 21)
 • barem điểm cho phần thi viết (trang 22)
 • nội dung của các tài liệu nghe cho phần thi nghe hiểu (trang 23 và 24)

Đề thi mẫu 2 bằng DELF A1 Tous Publics

Dưới đây, bạn sẽ thấy 3 bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu 2 bằng DELF A1 Tous Publics - bài nghe 1 - nghe hiểu

Đề thi mẫu 2 bằng DELF A1 Tous Publics - bài nghe 2 - nghe hiểu​

Đề thi mẫu 2 bằng DELF A1 Tous Publics - bài nghe 3 - nghe hiểu

Đề thi mẫu 3 của bằng DELF A1 Tous Publics

Văn bản định dạng PDF dưới đây là đề thi mẫu số 3 của bằng DELF A1 Tous Publics. Đề thi bao gồm:

 • các phần thi tập trung: nghe hiểu, đọc hiểu và viết ( trang 1 đến 10)
 • phần đáp án và thang điểm cho phần thi nghe hiểu và đọc hiểu (trang 11 đến 14)
 • barem điểm cho phần thi viết (trang 14)
 • các quy định dành cho thí sinh trong bài thi nói (trang 15)
 • các quy định dành cho giám khảo và các văn bản sử dụng trong phần thi nói (trang 16 đến 24)
 • barem điểm cho phần thi nói (trang 25)
 • nội dung của các tài liệu nghe cho phần thi nghe hiểu (trang 26 và 27)

Đề thi mẫu 3 bằng DELF A1 Tous Publics

Dưới đây, bạn sẽ thấy 3 bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu 3 bằng DELF A1 Tous Publics - bài nghe 1 - nghe hiểu

Đề thi mẫu 3 bằng DELF A1 Tous Publics - bài nghe 2 - nghe hiểu​

Đề thi mẫu 3 bằng DELF A1 Tous Publics - bài nghe 3 - nghe hiểu

Lưu ý: phần chỉ dẫn của bài tập số 2 ( trao đổi thông tin) trong phần thi kỹ năng nói của bằng DELF A1 TP đã thay đổi. Trong ba ví dụ về các chủ để được giới thiệu bên trên, lời chỉ dẫn là «  Bắt đầu từ các thẻ trên đó có ghi các từ, bạn đặt các câu hỏi cho giám khảo ». Như bạn nhận thấy ví dụ trong đề thi mới nhất bên dưới, từ nay, chỉ dẫn sẽ là « Bạn muốn tìm hiểu về giám khảo. Hãy đặt cho giám khảo các câu hỏi, nhờ các từ gợi ý trên các thẻ ». Có nghĩa là các câu hỏi của bạn phải liên quan đến giảm khảo : Bạn muốn hiểu giám khảo rõ hơn. Bạn sẽ thấy nhiều thông tin hơn về vấn đề này trong mục dành riêng cho phần hai của kỹ năng nói trình độ DELF A1 Tous publics : trao đổi thông tin.

Đề thi mẫu 4 bằng DELF A1 Tous Publics

Đề thi mẫu 4 bằng DELF A1 Tous Publics mới hơn nhiều so với 3 đề thi đã được giới thiệu ở phía trên. Mặc dù mỗi đề thi là duy nhất, nhưng nó vẫn cho bạn một vài hình dung về mẫu đề thi mà bạn sẽ làm vào ngày thi. Bên dưới, bạn có thể xem và tải về tất cả các tài liệu liên quan đến đề thi mẫu này:

- Đề thi mẫu 4 bằng DELF TP- tài liệu dành cho thí sinh: các bài thi tập thể (kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết)

- Đề thi mẫu 4 bằng DELF TP- tài liệu dành cho giám khảo: đáp án và thang điểm các bài thi tập thể (kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết)

- Đề thi mẫu 4 bằng DELF TP- tài liệu dành cho giám thị: nội dung của các tài liệu nghe

- Đề thi mẫu 4 bằng DELF TP- tài liệu dành cho thí sinh: chỉ dẫn phần thi cá nhân (kỹ năng nói)

- Đề thi mẫu 4 bằng DELF TP- tài liệu dành cho giám khảo: các chủ đề của phần thi cá nhân (kỹ năng nói)

Các bạn sẽ thấy bên dưới là 4 tài liệu nghe của phẩn thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu 4 bằng DELF A1 Tous Publics - bài nghe 1 - nghe hiểu

Đề thi mẫu 4 bằng DELF A1 Tous Publics - bài nghe 2 - nghe hiểu

Đề thi mẫu 4 bằng DELF A1 Tous Publics - bài nghe 3 - nghe hiểu

Đề thi mẫu 4 bằng DELF A1 Tous Publics - bài nghe 4 - nghe hiểu

Bổ sung thêm, các bạn cũng sẽ thấy ở bên dưới thang điểm đánh giá kỹ năng viết và kỹ năng nói của DELF A1 Tous Publics. Chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu kỹ các thang điểm này vì đây là các tiêu chí cơ bản mà bạn sẽ được đánh giá và cho điểm. Như vậy, nếu các bạn nắm vững các tiêu chí đánh giá này và các bạn đáp ứng đủ các tiêu chí đó, các bạn sẽ nhận được số điểm tối đa.

Thang điểm đánh giá kỹ năng viết DELF A1 TP​

​Thang điểm đánh giá kỹ năng nói DELF A1 TP


Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết của chúng tôi về bài thi viết DELF A1.​​

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết và các đoạn phim của chúng tôi về bài thi nói DELF A1 Tous Publics.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DELF A1 Tout Public.

Các đề thi mẫu DELF A1 Tous Publics tải về bên trên là tài sản của CIEP (Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm Quốc tế). Đây là những tài liệu DELF A1 Tous Publics duy nhất được cung cấp cho công chúng và được phép phổ biến. Tất cả các đề thi khác được bảo mật tuyệt đối trước, trong và sau các kỳ thi. Những ai phổ biến các đề thi bảo mật có thể chịu hình phạt dân sự và hình sự.

​​​