Những đề thi mẫu của bằng DELF B2 Tous Publics

Đề cương các đề thi mẫu của bằng DELF B2 Tous Publics

Dưới đây, chúng tôi đưa ra cho các bạn ba đề thi mẫu của bằng DELF B2 Tous Publics. Có điểm cần lưu ý: kể từ năm 2020 sẽ có một format thi mới. Đó là những thay đổi trong các phần thi đọc hiểu của DELF B2 Tous Publics. Tuy nhiên, trong vòng ba năm 2020, 2021 và 2022, format thi cũ và format thi mới sẽ được dùng chung. Có nghĩa là trong ba năm đó, vào ngày thi, các đề thi sẽ hoặc theo format thi cũ hoặc theo format thi mới. Như vậy, điều quan trọng là cần phải chuẩn bị cho cả hai format thi. Các bạn có thể ôn luyện dựa theo ba đề thi mẫu dưới đây. Hai đề thi mẫu đầu tiên tương đương với format thi cũ. Đề thi mẫu thứ ba tương đương với format thi mới.


Đề thi mẫu số 1 của bằng DELF B2 Tous Publics

Đề thi mẫu đầu tiên của DELF B2 Tous Publics tương ứng theo format thi cũ. Các bạn sẽ nhận thấy phần thi nghe hiểu bắt đầu bằng một bài nghe ngắn (duy nhất một lần nghe) do đề thi này hơi cũ. Thật vậy, phần thi nghe hiểu DELF B2 Tous Publics có các đề thi theo format cũ bắt đầu bằng bài nghe dài (hai lần nghe) như các bạn có thể thấy với đề thi mẫu số 2. Văn bản định dạng PDF dưới đây là đề thi mẫu số 1 của bằng DELF B2 Tous Publics. Đề thi bao gồm:

  • các phần thi tập trung: nghe hiểu, đọc hiểu và viết ( trang 1 đến 9)
  • các quy định dành cho thí sinh trong bài thi nói (trang 10)
  • phần đáp án và thang điểm cho phần thi nghe hiểu và đọc hiểu (trang 11 đến 16)
  • barem điểm cho phần thi viết (trang 17)
  • các quy định dành cho giám khảo và các văn bản sử dụng trong phần thi nói (trang 18)
  • barem điểm cho phần thi nói (trang 19)
  • kịch bản phần thi nghe hiểu (trang 20 và 21)

Đề thi mẫu 1 bằng DELF B2 Tous Publics

Dưới đây, bạn sẽ thấy 2 bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu 1 bằng DELF B2 Tous Publics - bài nghe 1 - nghe hiểu

Đề thi mẫu 1 bằng DELF B2 Tous Publics - bài nghe 2 - nghe hiểu

Đề thi thứ 2 của bằng DELF B2 Tous Publics

Đề thi mẫu số 2 của bằng DELF B2 Tous Publics tương ứng với format thi cũ nhưng mới hơn so với đề thi đầu tiên bên trên. Trong đề thi này, phần thi nghe hiểu bắt đầu bằng bài nghe dài (hai lần nghe). Ở bên dưới, bạn có thể tham khảo và tải về các tài liệu đính kèm về đề thi mẫu này:

- Đề thi mẫu số 2 DELF B2 TP - tài liệu dành cho thí sinh: các chủ đề của phần thi tập thể ( kỹ năng nghe, kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết luận)

- Đề thi mẫu số 2 DELF B2 TP - tài liệu dành cho giám khảo: đáp án và thang điểm các phần thi tập thể (kỹ năng nghe, kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết luận)

- Đề thi mẫu số 2 DELF B2 TP - tài liệu dành cho cán bộ coi thi: phần ghi âm các tài liệu nghe

- Đề thi mẫu số 2 DELF B2 TP - tài liệu dành cho thí sinh: các chỉ dẫn của phần thi cá nhân (kỹ năng diễn đạt nói)

- Đề thi mẫu số 2 DELF B2 TP - tài liệu dành cho giám khảo: các chủ đề của phần thi cá nhân (kỹ năng diễn đạt nói)

Bên dưới, bạn sẽ thấy tài liệu nghe của phần thi kỹ năng nghe hiểu:

Đề thi mẫu số 2 DELF B2 TP tài liệu nghe hiểu

​​Đề thi mẫu 3 của bằng DELF B2 Tous Publics (format thi mới)

Đề thi mẫu số 3 tương ứng với format thi mới của DELF B2 Tous Publics. Các bạn có thể xem và tải về tất cả các tài liệu liên quan đến đề thi mẫu này dưới đây:

- Đề thi mẫu 3 bằng DELF B2 TP - tài liệu dành cho thí sinh: các bài thi tập thể (kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết)

- Đề thi mẫu 3 bằng DELF B2 TP - tài liệu dành cho giám khảo: đáp án và thang điểm cho kỹ năng nghe hiểu và kỹ năng đọc hiểu

- Đề thi mẫu 3 bằng DELF B2 TP - tài liệu dành cho giám thị: nội dung của tài liệu nghe

Các bạn sẽ thấy dưới đây là tài liệu nghe của phần thi nghe hiểu DELF B2 Tous Publics:

- ​Đề thi mẫu 3 bằng DELF B2 Tous Publics - bài nghe - nghe hiểu

Các bạn sẽ thấy dưới đây phần thi nghe hiểu của ví dụ về đề thi DELF B2 Tout Public này theo format mới thông qua video:


Bổ sung thêm, bạn sẽ thấy bên dưới có thang điểm đánh giá kỹ năng viết và kỹ năng diễn đạt nói của DELF B2 Tous Publics. Chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu kỹ các thang điểm đánh giá này vì bạn sẽ được đánh giá và cho điểm dựa trên thang điểm đó. Như vậy, nếu bạn làm chủ các tiêu chí đánh giá và bạn có thể đáp ứng đúng các tiêu chí đó thì bạn sẽ nhận được điểm tối đa.

Thang điểm đánh giá kỹ năng viết DELF B2 TP​

​Thang điểm đánh giá kỹ năng nói DELF B2 TP


Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết của chúng tôi về bài thi viết DELF B2.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết và các đoạn phim của chúng tôi về bài thi nói DELF B2.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DELF B2 Tout Public.​​

Các đề thi mẫu DELF B2 Tous Publics tải về bên trên là tài sản của CIEP (Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm Quốc tế). Đây là những tài liệu DELF B2 Tous Publics duy nhất được cung cấp cho công chúng và được phép phổ biến. Tất cả các đề thi khác được bảo mật tuyệt đối trước, trong và sau các kỳ thi. Những ai phổ biến các đề thi bảo mật có thể chịu hình phạt dân sự và hình sự.

​​​