Các đề thi mẫu của bằng DELF Prim A1

Đề cương các đề thi mẫu của bằng DELF Prim A1

Exemples de sujets DELF Prim A1

​Dưới đây, các bạn sẽ có hai đề thi đầy đủ của DELF Prim A1. Đề thi của các phần thi chung (nghe hiểu, đọc hiểu, viết) nằm trong phần của thí sinh. Riêng đề thi nói sẽ nằm trong phần của giám khảo. Bài nghe dưới đây sẽ bao gồm các bài luyện tập nghe hiểu, các yêu cầu trong bài thi đọc hiểu và viết, cũng như thời gian nghĩ giữa các phần thi.


Đề thi mẫu 1 của bằng DELF Prim A1

​- Đề thi mẫu 1 của bằng DELF Prim A1 - phần của thí sinh: các phần thi chung (nghe hiểu, đọc hiểu và viết)

- Đề thi mẫu 1 của bằng DELF Prim A1 - phần của giám khảo: phần thi riêng (Thi nói)

​- Đề thi mẫu 1 của bằng DELF Prim A1 - bài nghe: ​các quy định và các bài tập của phần nghe hiểu + các quy định của phần thi đọc hiểu và viết + thời gian nghỉ.

Các bạn sẽ thấy dưới đây phần thi nghe hiểu của ví dụ về đề thi DELF Prim A1 qua video:

​​Đề thi mẫu 2 của bằng DELF Prim A1

​- Đề thi mẫu 2 của bằng DELF Prim A1 - phần của thí sinh: các phần thi chung (nghe hiểu, đọc hiểu và viết)

- Đề thi mẫu 2 của bằng DELF Prim A1 - phần của giám khảo: phần thi riêng (Thi nói)

- Đề thi mẫu 2 của bằng DELF Prim A1 - bài nghe: ​các quy định và các bài tập của phần nghe hiểu + các quy định của phần thi đọc hiểu và viết + thời gian nghỉ.

Các bạn sẽ thấy dưới đây phần thi nghe hiểu của ví dụ về đề thi DELF Prim A1 qua video:

Bổ sung thêm, các bạn sẽ thấy ở bên dưới phần hướng dẫn về thang điểm đánh giá DELF Prim A1 và thang điểm đánh giá kỹ năng viết cũng như kỹ năng nói của DELF Prim A1:

​Hướng dẫn về thang điểm đánh giá DELF Prim A1

Thang điểm đánh giá kỹ năng viết DELF Prim A1

Thang điểm đánh giá kỹ năng nói DELF Prim A1

Các đề thi mẫu DELF Prim A1 tải về bên trên là tài sản của France Éducation international. Đây là những tài liệu DELF Prim A1 duy nhất được cung cấp cho công chúng và được phép phổ biến. Tất cả các đề thi khác được bảo mật tuyệt đối trước, trong và sau các kỳ thi. Những ai phổ biến các đề thi bảo mật có thể chịu hình phạt dân sự và hình sự.


​​​