Các đề thi mẫu của bằng DELF B1 Junior

Đề cương các đề thi mẫu của bằng DELF B1 Junior

Exemple de sujet DELF B1 Junior
Dưới đây, chúng tôi giới thiệu tới các bạn ba đề thi đầy đủ của bằng DELF B1 Junior. Có điểm cần lưu ý: kể từ năm 2020 sẽ có một format thi mới. Đó là những thay đổi trong các phần thi đọc hiểu của DELF B1 Junior. Tuy nhiên, trong vòng ba năm 2020, 2021 và 2022, format thi cũ và format thi mới sẽ được dùng chung. Có nghĩa là trong ba năm đó, vào ngày thi, các đề thi sẽ hoặc theo format thi cũ hoặc theo format thi mới. Như vậy, điều quan trọng là cần phải chuẩn bị cho cả hai format thi. Các bạn có thể ôn luyện dựa theo ba đề thi mẫu dưới đây. Hai đề thi mẫu đầu tiên tương đương với format thi cũ. Cần lưu ý rằng với hai đề thi mẫu của format cũ, các tài liệu chỉ ra rằng thời gian cho phần thi đọc hiểu là 35 phút và tổng thời gian cho phần thi chung là 1h45. Với format mới của DELF B1 Junior, thời gian cho phần thi đọc hiểu là 45 phút và tổng thời gian cho phần thi chung là 1h55. Ngay cả khi trong ba năm 2020, 2021 và 2022 đề thi vẫn theo format cũ thì thể thức thi vẫn sẽ theo sự thay đổi về thời gian thi. Có nghĩa là trong ba năm đó, tất cả các đề thi DELF B1 Junior (dù theo format cũ hay format mới) sẽ có tổng thời gian thi đối với phần thi chung là 1h55 trong đó thời gian cho phần thi đọc hiểu là 45 phút. Đề thi mẫu thứ ba dưới đây tương đương với format thi mới.​


Đề thi mẫu số 1 của bằng DELF B1 Junior

Văn bản định dạng PDF dưới đây là đề thi mẫu của bằng DELF B1 Junior. Đề thi bao gồm:

  • các phần thi tập trung: nghe hiểu, đọc hiểu và viết (trang 1 đến 9)
  • các quy định dành cho thí sinh trong bài thi nói (trang 10)
  • phần đáp án và thang điểm cho phần thi nghe hiểu và đọc hiểu (trang 11 đến 14)
  • barem điểm cho phần thi viết (trang 15)
  • các quy định dành cho giám khảo và các văn bản sử dụng trong phần thi nói (trang 16 đến 17)
  • barem điểm cho phần thi nói (trang 18)
  • kịch bản phần thi nghe hiểu (trang 19 và 20)

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF B1 Junior

Dưới đây, bạn sẽ thấy 3 bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF B1 Junior - bài nghe 1 - nghe hiểu

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF B1  Junior - bài nghe 2 - nghe hiểu

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF B1 Junior - bài nghe 3 - nghe hiểu

Đề thi mẫu số 2 của bằng DELF B1 Junior

Đề thi mẫu số 2 của bằng DELF A2 Junior tương ứng với format thi cũ nhưng mới hơn so với đề thi đầu tiên bên trên. Bên dưới, bạn có thể tham khảo và tải về tất cả các tài liệu liên quan đến bài thi mẫu này:

- Đề thi mẫu số 2 bằng DELF B1 Junior - tài liệu dành cho thí sinh: Các bài thi tập thể (bài thi nghe hiểu, bài thi đọc hiểu và bài thi viết luận)

- Đề thi mẫu số 2 bằng DELF B1 Junior - tài liệu dành cho giám khảo: Đáp án và barem điểm các bài thi tập thể (bài thi nghe hiểu, bài thi đọc hiểu và bài thi viết luận)

- Đề thi mẫu số 2 bằng B1 Junior - tài liệu dành cho giám thị: kịch bản bài thi nghe hiểu

- Đề thi mẫu số 2 bằng B1 Junior - tài liệu dành cho thí sinh: chỉ dẫn cho phần thi cá nhân (bài thi nói)

- Đề thi mẫu số 2 bằng B1 Junior - tài liệu dành cho giám khảo: các đề thi của phần thi cá nhân (bài thi nói)

Các bạn sẽ thấy bên dưới là 3 tài liệu nghe của phẩn thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu số 2 bằng DELF B1 Junior - bài nghe 1

Đề thi mẫu số 2 bằng DELF B1 Junior - bài nghe 2

Đề thi mẫu số 2 bằng DELF B1 Junior - bài nghe 3

Đề thi mẫu 3 của bằng DELF B1 Junior (format thi mới)

Đề thi mẫu số 3 tương ứng với format thi mới của DELF B1 Junior. Các bạn có thể xem và tải về tất cả các tài liệu liên quan đến đề thi mẫu này dưới đây:

- Đề thi mẫu 3 bằng DELF B1 Junior - tài liệu dành cho thí sinh: các bài thi tập thể (kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết)

- Đề thi mẫu 3 bằng DELF B1 Junior - tài liệu dành cho giám khảo: đáp án và thang điểm cho kỹ năng nghe hiểu và kỹ năng đọc hiểu

- ​Đề thi mẫu 3 bằng DELF B1 Junior - tài liệu dành cho giám thị: nội dung của tài liệu nghe

Các bạn sẽ thấy dưới đây là tài liệu nghe của phần thi nghe hiểu DELF B1 Junior:

- Đề thi mẫu 3 bằng DELF B1 Junior - bài nghe - nghe hiểu

Các bạn sẽ thấy dưới đây phần thi nghe hiểu của ví dụ về đề thi DELF B1 Junior này theo format mới thông qua video:


Bổ sung thêm, bạn có thể thấy bên dưới là thang điểm đánh giá kỹ năng viết và nói của DELF B1 Junior. Chúng tôi khuyên bạn nghiên cứu các thang điểm này vì bạn sẽ được đánh giá và cho điểm dựa trên đó. Như vậy, nếu bạn nắm rõ các tiêu chí đánh giá và bạn đáp ứng đủ các tiêu chí này, bạn sẽ nhận được điểm tối đa.

Thang điểm đánh giá kỹ năng viết DELF B1 Junior

​Thang điểm đánh giá kỹ năng nói DELF B1 Junior

Để chuẩn bị tốt cho phần thi nói DELF B1 Junior, mời các bạn theo dõi các bài và video của chúng tôi về phần thi nói của DELF B1 Junior.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết của chúng tôi về bài thi viết DELF B1.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DELF B1 Junior.

Các đề thi mẫu DELF B1 Junior tải về bên trên là tài sản của CIEP (Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm Quốc tế). Đây là những tài liệu DELF B1 Junior duy nhất được cung cấp cho công chúng và được phép phổ biến. Tất cả các đề thi khác được bảo mật tuyệt đối trước, trong và sau các kỳ thi. Những ai phổ biến các đề thi bảo mật có thể chịu hình phạt dân sự và hình sự.

​​​​