Các đề thi mẫu của bằng DELF A2 Tous Publics

Đề cương các đề thi mẫu của bằng DELF A2 Tous Publics

Exemples de sujets DELF A2 Tous Publics
Dưới đây, chúng tôi đưa ra cho các bạn năm đề thi mẫu của bằng DELF A2 Tous Publics. Có điểm cần lưu ý: kể từ năm 2020 sẽ có một format thi mới. Đó là những thay đổi trong các phần thi đọc hiểu của DELF A2 Tous Publics. Tuy nhiên, trong vòng ba năm 2020, 2021 và 2022, format thi cũ và format thi mới sẽ được dùng chung. Có nghĩa là trong ba năm đó, vào ngày thi, các đề thi sẽ hoặc theo format thi cũ hoặc theo format thi mới. Như vậy, điều quan trọng là cần phải chuẩn bị cho cả hai format thi. Các bạn có thể ôn luyện dựa theo năm đề thi mẫu dưới đây. Bốn đề thi mẫu đầu tiên tương đương với format thi cũ. Đề thi mẫu thứ năm tương đương với format thi mới.​


Đề thi mẫu 1 của bằng DELF A2 Tous Publics

Văn bản định dạng PDF dưới đây là đề thi mẫu số 1 của bằng DELF A2 Tous Publics. Đề thi bao gồm:

 • các phần thi tập trung: nghe hiểu, đọc hiểu và viết ( trang 1 đến 9)
 • các quy định dành cho thí sinh trong bài thi nói (trang 10)
 • phần đáp án và thang điểm cho phần thi nghe hiểu và đọc hiểu (trang 11 đến 14)
 • barem điểm cho phần thi viết (trang 15)
 • các quy định dành cho giám khảo và các văn bản sử dụng trong phần thi nói (trang 16 và 17)
 • barem điểm cho phần thi nói (trang 18)
 • nội dung các bài thi nghe của phần thi nghe hiểu (trang 19 và 20)

Đề thi mẫu 1 bằng DELF A2 Tous Publics

Dưới đây, bạn sẽ thấy 3 bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu 1 bằng DELF A2 Tous Publics - bài nghe 1 - nghe hiểu

Đề thi mẫu 1 bằng DELF A2 Tous Publics - bài nghe 2 - nghe hiểu​

Đề thi mẫu 1 bằng DELF A2 Tous Publics - bài nghe 3 - nghe hiểu

Đề thi mẫu 2 của bằng DELF A2 Tous Publics

Văn bản định dạng PDF dưới đây là đề thi mẫu số 2 của bằng DELF A2 Tous Publics. Đề thi bao gồm:

 • các phần thi tập trung: nghe hiểu, đọc hiểu và viết ( trang 1 đến 8)
 • phần đáp án và thang điểm cho phần thi nghe hiểu và đọc hiểu (trang 9 và 10)
 • barem điểm cho phần thi viết (trang 11 và 12)
 • các quy định dành cho thí sinh trong bài thi nói (trang 13)
 • các quy định dành cho giám khảo và các văn bản sử dụng trong phần thi nói (trang 14 đến 18)
 • barem điểm cho phần thi nói (trang 19)
 • ​​nội dung của các tài liệu nghe cho phần thi nghe hiểu (trang 20 và 21)

Đề thi mẫu 2 bằng DELF A2 Tous Publics

Dưới đây, bạn sẽ thấy 3 bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu 2 bằng DELF A2 Tous Publics - bài nghe 1 - nghe hiểu

Đề thi mẫu 2 bằng DELF A2 Tous Publics - bài nghe 2 - nghe hiểu​

Đề thi mẫu 2 bằng DELF A2 Tous Publics - bài nghe 3 - nghe hiểu

Đề thi mẫu 3 của bằng DELF A2 Tous Publics

Văn bản định dạng PDF dưới đây là đề thi mẫu số 3 của bằng DELF A2 Tous Publics. Đề thi bao gồm:

 • các phần thi tập trung: nghe hiểu, đọc hiểu và viết ( trang 1 đến 9)
 • các quy định dành cho thí sinh trong bài thi nói (trang 10)
 • các quy định dành cho giám khảo và các văn bản sử dụng trong phần thi nói (trang 11 và 15)
 • barem điểm cho phần thi nói (trang 16)
 • phần đáp án và thang điểm cho phần thi nghe hiểu và đọc hiểu (trang 17 đến 21)
 • barem điểm cho phần thi viết (trang 22)
 • nội dung của các tài liệu nghe cho phần thi nghe hiểu (trang 23 và 24)

Đề thi mẫu 3 bằng DELF A2 Tous Publics

Dưới đây, bạn sẽ thấy 3 bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu 3 bằng DELF A2 Tous Publics - bài nghe 1 - nghe hiểu

Đề thi mẫu 3 bằng DELF A2 Tous Publics - bài nghe 2 - nghe hiểu​

Đề thi mẫu 3 bằng DELF A2 Tous Publics - bài nghe 3 - nghe hiểu

Đề thi mẫu 4 của bằng DELF A2 Tous Publics

Đề thi mẫu 4 bằng DELF A2 Tous Publics vẫn tương đương theo format cũ nhưng mới hơn nhiều so với 3 đề thi đã được giới thiệu ở phía trên. Các bạn có thể xem và tải về tất cả các tài liệu liên quan đến đề thi mẫu này dưới đây:

- Đề thi mẫu 4 bằng DELF A2 TP- tài liệu dành cho thí sinh: các bài thi tập thể (kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết)

- Đề thi mẫu 4 bằng DELF A2 TP- tài liệu dành cho giám khảo: đáp án và thang điểm các bài thi tập thể (kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết)

- Đề thi mẫu 4 bằng DELF A2 TP- tài liệu dành cho giám thị: nội dung của các tài liệu nghe

- Đề thi mẫu 4 bằng DELF A2 TP- tài liệu dành cho thí sinh: chỉ dẫn phần thi cá nhân (kỹ năng nói)

- Đề thi mẫu 4 bằng DELF A2 TP- tài liệu dành cho giám khảo: các chủ đề của phần thi cá nhân (kỹ năng nói)

Các bạn sẽ thấy bên dưới là 4 tài liệu nghe của phẩn thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu 4 bằng DELF A2 Tous Publics - bài nghe 1 - nghe hiểu

Đề thi mẫu 4 bằng DELF A2 Tous Publics - bài nghe 2 - nghe hiểu

Đề thi mẫu 4 bằng DELF A2 Tous Publics - bài nghe 3 - nghe hiểu​

Đề thi mẫu 4 bằng DELF A2 Tous Publics - bài nghe 4 - nghe hiểu

​Đề thi mẫu 5 của bằng DELF A2 Tous Publics (format thi mới)

Đề thi mẫu số 5 tương ứng với format thi mới của DELF A2 Tous Public. Các bạn có thể xem và tải về tất cả các tài liệu liên quan đến đề thi mẫu này dưới đây:

- Đề thi mẫu 5 bằng DELF A2 TP- tài liệu dành cho thí sinh: các bài thi tập thể (kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết)

- Đề thi mẫu 5 bằng DELF A2 TP- tài liệu dành cho giám khảo: đáp án và thang điểm cho kỹ năng nghe hiểu và kỹ năng đọc hiểu

- ​Đề thi mẫu 5 bằng DELF A2 TP- tài liệu dành cho giám thị: nội dung của tài liệu nghe

Các bạn sẽ thấy dưới đây là tài liệu nghe của phần thi nghe hiểu DELF A2 Tous Publics:

- ​Đề thi mẫu 5 bằng DELF A2 Tous Publics - bài nghe - nghe hiểu

Các bạn sẽ thấy dưới đây phần thi nghe hiểu của ví dụ về đề thi DELF A2 Tout Public này theo format mới thông qua video:


​Các bạn sẽ thấy dưới đây phần thi đọc hiểu của ví dụ về đề thi DELF A2 Tout Public này theo format mới thông qua video:


​Bổ sung thêm, các bạn cũng sẽ thấy ở bên dưới thang điểm đánh giá kỹ năng viết và kỹ năng nói của DELF A2 Tous Publics. Chúng tôi khuyên các bạn nên nghiên cứu kỹ các thang điểm này vì đây là các tiêu chí cơ bản mà các bạn sẽ được đánh giá và cho điểm. Như vậy, nếu các bạn nắm vững các tiêu chí đánh giá này và các bạn đáp ứng đủ các tiêu chí đó, các bạn sẽ nhận được số điểm tối đa.

Thang điểm đánh giá kỹ năng viết DELF A2 TP​

​Thang điểm đánh giá kỹ năng nói DELF A2 TP

Để chuẩn bị tốt cho phần thi nói DELF A2 Tous Publics, mời các bạn theo dõi các bài và video của chúng tôi về phần thi nói của DELF A2 Tous Publics.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết của chúng tôi về bài thi viết DELF A2.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DELF A2 Tout Public.

Các đề thi mẫu DELF A2 Tous Publics tải về bên trên là tài sản của CIEP (Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm Quốc tế). Đây là những tài liệu DELF A2 Tous Publics duy nhất được cung cấp cho công chúng và được phép phổ biến. Tất cả các đề thi khác được bảo mật tuyệt đối trước, trong và sau các kỳ thi. Những ai phổ biến các đề thi bảo mật có thể chịu hình phạt dân sự và hình sự.​

​​​