Các đề thi mẫu của bằng DELF Junior

Trên trang web này, bạn có thể tải về các đề thi mẫu của bốn cấp độ trong DELF Junior. Như vậy, bạn có thể khám phá các đề thi của DELF A1 Junior, DELF A2 Junior, DELF B1 Junior và DELF B2 Junior.


Tải về các đề thi mẫu của bằng DELF Junior

Để có các đề thi mẫu của bằng DELF Junior, theo trình độ mà bạn mong muốn, bạn có thể tham khảo các đường dẫn dưới đây: